Results for: מבחן Search Results
Family Filter:
0:56
איך עוברים את מבחן המתווכים *******www.testnadlan****
5 Nov 2011
284
Share Video

0:54
כמה עולה לעבור את מבחן המתווכים *******www.testnadlan****
6 Nov 2011
289
Share Video

1:17
למה חייבים לעבור את מבחן המתווכים www.testnadlan****
7 Nov 2011
219
Share Video

2:30
*******nadlanews***.il/lp/ עו"ד פרידמן אבנר מנכ"ל מכללת נדלניוז,פותר את מבחן התיווך מטעם רשם המתווכים מועד 25.10.11 שאלה זו עוסקת בנושא-מתי החוק מחייב לצרף מפרט טכני לחוזה מכר של דירה. עו"ד פרידמן אבנר, הכנה למבחן תיווך, קורס תיווך, לימודי נדלן, לימודי נ פתרון מבחן תיווך מבחן המתווכים רשם המתווכים הכנה למבחן נדלן
2 Dec 2011
259
Share Video

2:52
*******nadlanews***.il/lp/ עו"ד פרידמן אבנר מנכ"ל מכללת נדלניוז פותר את מבחן התיווך מטעם רשם המתווכים מועד 25.10.11. שאלה זו עוסקת בנושא של הבטחת הזכויות של קונה שרכש דירת מגורים ע"י רישום הערת אזהרה בלישכת רישום המקרקעין. עו"ד פרידמן אבנר, הכנה למבחן תיווך, קורס תיווך, מכללת נדלניוז, לימודי נדל"ן, נדל"ן
2 Dec 2011
92
Share Video

3:39
*******nadlanews***.il *******nadlanews***.il/lp/ עורך דין פרידמן אבנר מנכל מכללת נדלניוז פותר את מבחן המתווכים מטעם רשם המתווכים מועד אוקטובר 2011 שאלה זו דנה בנושא חובתו של מתווך לגלות ללקוח מידע מהותי לגבי הנכס אותו הוא עומד לרכוש. תיווך מתווכים קורס תיווך הכנה למבחן רשם המתווכים לימודי נדלן עורך דין פרידמן אבנר מכללת נדלניוז
3 Dec 2011
137
Share Video

3:29
*******www.nadlanews***.il/course.asp?CourseID=5 לצפיה בפתרון שאלת מבחן רשם המתווכים ליחצו: הצג עוד עורך דין פרידמן אבנר, מכללת נדלניוז,פותר את שאלות ,מבחן המתווכים, רשם המתווכים, עם תלמידי , קורס הכנה למבחן לקבלת רישיון תיווך, מכללת נדלניוז, המרכז ללימודי, תיווך נדלן, פתירת שאלות, מבחן רשם המתווכים, מתן תשובות ,מבחן רשם המתווכים, קבלת רישיון תיווך,באתר מכללת נדלניוז תמצאו מאגר של שאלות מבחן רשם המתווכים,כל השאלות וכל הפתרונות,כולל טיפים למבחן רשם המתווכים והסבר על ,קורס הכנה למבחן תיווך,של מכללת נדלניוז. מכללת נדלניוז קורס תיווך לימודי נדלן פתרון מבחן תיווך רשם המתווכים בית ספר לנדל"ן נדל"ן קורס נדל"ן רשמת המתווכים פתרון השאלה חיים הינו חוכר לדורות של דירה בצפת הרשומה בלשכת רישום מקרקעין. חוכר לדורות כלומר יש לו זכויות בדירה, ולכן הוא יכול למכור את הדירה. מכיון שדירה שכזו גם רשומה בלשכת רישום מקרקעין, ניתן לרשום הערת אזהרה. שאלה זו מתייחסת לסעיף 126 לחוק המקרקעין, רישום הערת אזהרה האומר, הוכח להנחת דעתו של הרשם כי בעל זכות במקרקעין, או בעל זכות שכירות וכו', ירשום הרשם עפ"י בקשת מי שהתחייב או מי שזכאי לפי התחייבות הערה על כך. חיים המוכר נתן התחייבות בכתב למוטי כי הוא ימכור לו את זכויותיו בדירה, ומוטי מעוניין לרשום הערת אזהרה ביחס להתחייבות של חיים. לצערי השאלה לא מנוסחת נכון מבחינה משפטית, מכיון שהתחייבות בכתב למכור בעתיד, אינה בהכרח חוזה מחייב. כדי שמסמך יהיה מחייב הוא צריך לכלול פרטים הכרחיים כמו שמות הצדדים, גוש/חלקה, מחיר וחתימות הצדדים המעידות על גמירות דעתם לבצע את העיסקה, נתון משמעותי שאינו מופיע בשאלה זו, אבל לאור התשובות נצא מנקודת הנחה, שעל פי סעיף 126 לחוק המקרקעין, הוכח להנחת דעתו של הרשם בלשכת רישום מקרקעין, כי נעשתה עיסקה מחייבת, ומתוך הנחה זו ניגש לפתרון השאלה. תשובה א - לא נכונה כפי שאמרנו, עפ"י סעיף 126 לחוק המקרקעין, אפשר לרשום הערת אזהרה על זכות במקרקעין, גם אם הזכות איננה בעלות, כמו במקרה שלנו חכירה לדורות. תשובה ג - לא נכונה אם להנחת דעתו של הרשם נעשתה עיסקה, הוא ירשום הערת אזהרה עפ"י בקשת הקונה, והוא לא זקוק לשם כך לקבל אישור מהמוכר. תשובה ד- לא נכונה כפי שציינו על חכירה לדורות אפשר לרשום הערת אזהרה. ולכן תשובה ב' היא הנכונה מכיוון שכאמור אין כל בעיה לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום מקרקעין, ביחס להתחייבות של חיים, בתנאי שהוכח להנחת דעתו של הרשם שנעשתה עיסקה במקרקעין.
26 Feb 2012
216
Share Video

4:32
*******www.nadlanews***.il/course.asp?CourseID=5 לצפיה בפתרון שאלת מבחן רשם המתווכים ליחצו: הצג עוד עורך דין פרידמן אבנר, מכללת נדלניוז,פותר את שאלות ,מבחן המתווכים, רשם המתווכים, עם תלמידי , קורס הכנה למבחן לקבלת רישיון תיווך, מכללת נדלניוז, המרכז ללימודי, תיווך נדלן, פתירת שאלות, מבחן רשם המתווכים, מתן תשובות ,מבחן רשם המתווכים, קבלת רישיון תיווך,באתר מכללת נדלניוז תמצאו מאגר של שאלות מבחן רשם המתווכים,כל השאלות וכל הפתרונות,כולל טיפים למבחן רשם המתווכים והסבר על ,קורס הכנה למבחן תיווך,של מכללת נדלניוז. מכללת נדלניוז קורס תיווך לימודי נדלן פתרון מבחן תיווך רשם המתווכים בית ספר לנדל"ן נדל"ן קורס נדל"ן רשמת המתווכים פתרון השאלה עפ"י ניסוח השאלה: שמואל נפצע לאחרונה ומתקשה לעלות במדרגות לדירתו, שבקומה השלישית שבבית המשותף, ומבקש להתקין על חשבונו בחדר המדרגות מאחזיד כדי שיוקל לו לעלות. ונשאלת השאלה, האם הוא צריך לקבל לשם כך את הסכמת הדיירים? בואו ננתח את השאלה, במצב כזה שבן אדם מבקש לעשות שינוי ברכוש המשותף, כמו במקרה שלנו, שינוי בחדר המדרגות, הוא צריך עפ"י החוק את הסכמת כל בעלי הדירות. ההיגיון מאחורי קביעה זו הוא ,שלא יעלה על הדעת שכל מי שנפצע יתחיל לעשות שינויים ברכוש המשותף, גם אם זה על חשבונו! היום זה שמואל שמקטין את רוחב חדר המדרגות ומחר זה יהיה שכן אחר.... אך המצב היה שונה אם שמואל היה נכנס לקטיגוריה האמורה בסעיף 59 ג' לחוק המקרקעין- התאמות לאדם עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1998, או קיבל אישור רופא מורשה לפי פקודת הרופאים. רק במקרה שכזה עפ"י התוספת השניה חלק א' סע' 3, לא צריך את הסכמת הדיירים להתקנת מאחז יד, לרבות שינוי מאחז יד קיים או מיקומו. ז"א רק אדם עם מוגבלות עפ"י החוק יכול לעשות שינויים ברכוש המשותף, כאמור בתוספת השניה. ועם הידע הזה בואו ניגש לפתרון השאלה. תשובה א - לא נכונה לא נאמר בחוק שאם רוצים לשנות את מבנה חדר המדרגות צריך לקבל את הסכמת 75% מהדיירים. תשובה ג - לא נכונה כמו בתשובה א', בחוק לא מוזכר הנושא של הסכמת מחצית מהדיירים בבנין, לעניין שבשאלה. תשובה ד - לא נכונה ידוע לי שנבחנים רבים סימנו את תשובה ד כתשובה הנכונה. הם ראו בשאלה את המושג מאחז יד, פנו לחוק המקרקעין, תוספת שניה סע' 3, שם נאמר כי להתקנת מאחז יד, לרבות שינוי מאחז קיים, או שינוי מקומו, לא צריך את הסכמת הדיירים, ולכן סימנו את תשובה ד' כנכונה. נבחנים אלה, לא שמו לב, כי סע' זה מתייחס רק לבעלי מוגבלות עפ"י סע' 59 ג' לחוק , כפי שציינו בפתיח. מכיוון שבשאלה לא כתוב ששמואל הוא בעל מוגבלות, אלא רק אדם שנפצע לאחרונה, התשובה לא נכונה. ולכן, עפ"י נוסח השאלה, תשובה ב היא הנכונה ביותר. עפ"י נוסח השאלה לפיה שמואל נפצע אך לא מוגדר כבעל מוגבלות עפ"י החוק, תשובה זו היא הנכונה ביותר. שמואל לא יכול על דעת עצמו לעשות שינוי בחדר המדרגות, במקרה זה מאחז יד שגורם להקטנת חדר המדרגות, ואין חשיבות לעובדה שהוא מוכן לעשות זאת על חשבונו. שמואל יצטרך את הסכמת כל בעלי הדירות, כדי לעשות את השינוי ברכוש המשותף. יש בכך היגיון, לא היינו רוצים לחשוש, שבבית המשותף שלנו, בכל פעם שדייר נפצע או כואב לו משהו, יחליט לבצע שינוי ברכוש המשותף, על דעת עצמו, ומבלי לקבל את הסכמת הדיירים עפ"י החוק.
27 Feb 2012
157
Share Video

2:59
*******www.nadlanews***.il/course.asp?CourseID=5 לצפיה בפתרון שאלת מבחן רשם המתווכים ליחצו: הצג עוד עורך דין פרידמן אבנר, מכללת נדלניוז,פותר את שאלות ,מבחן המתווכים, רשם המתווכים, עם תלמידי , קורס הכנה למבחן לקבלת רישיון תיווך, מכללת נדלניוז, המרכז ללימודי, תיווך נדלן, פתירת שאלות, מבחן רשם המתווכים, מתן תשובות ,מבחן רשם המתווכים, קבלת רישיון תיווך,באתר מכללת נדלניוז תמצאו מאגר של שאלות מבחן רשם המתווכים,כל השאלות וכל הפתרונות,כולל טיפים למבחן רשם המתווכים והסבר על ,קורס הכנה למבחן תיווך,של מכללת נדלניוז. מכללת נדלניוז קורס תיווך לימודי נדלן פתרון מבחן תיווך רשם המתווכים בית ספר לנדל"ן נדל"ן קורס נדל"ן רשמת המתווכים פתרון השאלה גילה עולה חדשה מברזיל, היא מעוניינת למכור דירה שבבעלותה בברזיל ולקנות דירה בת"א. נשאלת השאלה האם גילה תחוייב לשלם מס שבח בישראל, בעקבות מכירת הדירה בברזיל? עפ"י חוק מיסוי מקרקעין, סע' 1 הגדרות. מקרקעין- הכוונה קרקע בישראל, לרבות בתים, בניינים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע. עפ"י סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין, מס שבח יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין ועפ"י סעיף הגדרות, רק על מקרקעין בישראל. ומכאן, על מכירת דירה בחו"ל לא יוטל מס שבח עפ"י החוק הישראלי. אך לידיעה כללית, כל רווח בחו"ל ממכירת מקרקעין, חייב דיווח בישראל, ובמקרים מסויימים, יש תשלום מס עפ"י אמנות בינלאומיות. עלי להדגיש כי שאלה זו, בנושא מיסוי מקרקעין, לא מצויה בחומר הלימוד. ונעבור לתשובות עפ"י ההיגיון והשכל הישר. תשובה א- לא נכונה המושג דירה מזכה מופיע בחוק מיסוי מקרקעין, ומתייחס לדירה בישראל בלבד, ולא לגבי דירה בברזיל. תשובה ב- לא נכונה כפי שציינו, מס שבח לא חל על מכירת מקרקעין בחו"ל. תשובה ד- לא נכונה שוב, מס שבח לא חל על מכירת דירה בחו"ל ומכאן התשובה הנכונה היא ג גילה לא תחוייב בתשלום מס שבח ביחס למכירת הדירה שלה בברזיל. לפני סיום אני רוצה להרחיב ולומר, כי תושב ישראלי שיש לו רווח בחו"ל ממכירת מקרקעין, לא פטור מתשלום מס בישראל, אלא שהתשלום לא יקרא מס שבח.
27 Feb 2012
147
Share Video

3:59
*******www.nadlanews***.il/course.asp?CourseID=5 לצפיה בפתרון שאלת מבחן רשם המתווכים ליחצו: הצג עוד עורך דין פרידמן אבנר, מכללת נדלניוז,פותר את שאלות ,מבחן המתווכים, רשם המתווכים, עם תלמידי , קורס הכנה למבחן לקבלת רישיון תיווך, מכללת נדלניוז, המרכז ללימודי, תיווך נדלן, פתירת שאלות, מבחן רשם המתווכים, מתן תשובות ,מבחן רשם המתווכים, קבלת רישיון תיווך,באתר מכללת נדלניוז תמצאו מאגר של שאלות מבחן רשם המתווכים,כל השאלות וכל הפתרונות,כולל טיפים למבחן רשם המתווכים והסבר על ,קורס הכנה למבחן תיווך,של מכללת נדלניוז. מכללת נדלניוז קורס תיווך לימודי נדלן פתרון מבחן תיווך רשם המתווכים בית ספר לנדל"ן נדל"ן קורס נדל"ן רשמת המתווכים פתרון השאלה בשאלה זו מדובר על נזילה בתקרה של אחד הדיירים.שהמקור שלה בצינור העובר ברצפת הדירה מעליו. השאלה מפנה אותנו לחוק המקרקעין, שבו מצויחוק בתים משותפים. כידוע לבית משותף רשום, יש תקנון איך הבנין מנוהל, עפ"י סע' 61, בית מנוהל עפ"י תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף. ומשכך, ולאור השאלה, אנו פונים לתקנון המצוי, כאמור בסע' 64 סימן ג, ניהול הבית המשותף, המפנה אותנו לתוספת, דהיינו תקנון מצוי של בעלי הדירות בבית המשותף. סעיף 3 לתקנון המצוי אומר כי בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה. ועם הידע הזה ניגש לפתרון השאלה, אנו מתבקשים לבחור את המשפט הנכון ביותר. תשובה א –לא נכונה שהרי עפ"י נוסח השאלה הנזק בדירה של יגאל נגרם כתוצאה מנזילה בדירה שמעליו. יש לבדוק למי שייכת הצנרת, ואם הצנרת שייכת לדייר, הרי שעל הדייר לתקנה, ולא חברת הביטוח של יגאל. סע' 3 ב אומר שבעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת , שיבצע תיקון בדירה אחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון. תשובה ב –לא נכונה כפי שציינתי, בסעיף 3 ב לתקנון המצוי של בעל הדירות בבית המשותף, יגאל צריך לפנות באופן עצמאי לבעל הדירה שמעליו ולדרוש את תיקון הצנרת הפרטית. במקרה שכזה לנציגות הבית המשותף, עפ"י החוק, אין סמכות להתערב. תשובה ג- אינה נכונה מכיוון שהיא לא מפרטת מאיזה צנרת יש נזילה, האם הצנרת היא פרטית של בעל הדירה מעליו, או צנרת השייכת לרכוש המשותף. לכל אחד מהמקרים יש סעיף חוק שונה. ומכיוון שתשובה זו לא מבדילה בין שני המקרים היא לא יכולה להיות התשובה הנכונה ביותר. תשובה ד- היא התשובה הנכונה מכיוון שאומרים לנו בפירוש כי מקור הנזילה הוא בצנרת המשותפת של הבית המשותף, סע' 3 לתקנון המצוי הוא התשובה הנכונה, כפי שציינתי בפתיח.
27 Feb 2012
168
Share Video

3:12
*******www.nadlanews***.il/course.asp?CourseID=5 לצפיה בפתרון שאלת מבחן רשם המתווכים ליחצו: הצג עוד עורך דין פרידמן אבנר, מכללת נדלניוז,פותר את שאלות ,מבחן המתווכים, רשם המתווכים, עם תלמידי , קורס הכנה למבחן לקבלת רישיון תיווך, מכללת נדלניוז, המרכז ללימודי, תיווך נדלן, פתירת שאלות, מבחן רשם המתווכים, מתן תשובות ,מבחן רשם המתווכים, קבלת רישיון תיווך,באתר מכללת נדלניוז תמצאו מאגר של שאלות מבחן רשם המתווכים,כל השאלות וכל הפתרונות,כולל טיפים למבחן רשם המתווכים והסבר על ,קורס הכנה למבחן תיווך,של מכללת נדלניוז. מכללת נדלניוז קורס תיווך לימודי נדלן פתרון מבחן תיווך רשם המתווכים בית ספר לנדל"ן נדל"ן קורס נדל"ן רשמת המתווכים פתרון השאלה שאלה זו קצרה ועניינית, למי משלמים היטל השבחה? סע' 196 א' לחוק התכנון והבניה מגדיר כי ועדה מקומית תגבה היטל השבחה בשעור, בתנאים, ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית ועל פיה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולתמצת את נושא היטל השבחה, שהינו נושא חשוב לעבודת המתווך ולחיים בכלל, שלצערי רק מוזכר בסע' 196 א שציטטנו. כדי להרחיב בנושא של היטל השבחה עפ"י סעיף 196 א יש לפנות לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, שמפרט מהו היטל השבחה, מתי משלמים, מה תפקיד היטל השבחה ועוד, מומלץ לעיין בתוספת השלישית הזאת, להרחבת הידע האישי והמקצועי. ולענייננו, השבחה-סע' 1 לתוספת,עליית שווים של מקרקעין עם אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור היטל ההשבחה, עפ"י סע' 3 הוא מחצית ההשבחה. שווי ההשבחה תיקבע ע"י שמאי מקרקעין. מועד התשלום ישולם לא יאוחר מהמועד שהחייב בו מכר, רוצה לבנות ו/או לממש זכות באותם מקרקעין. יעוד היטל ההשבחה הינו לפיתוח הישוב, ולכן לתמוך בנושא תשלום פיצויים עפ"י סע' 197, למי שנפגע כתוצאה משינוי התכנית ונעבור לפתרון השאלה תשובה א – לא נכונה משרד המשפטים לא מתערב בנושא היטל השבחה תשובה ב- לא נכונה וכן אני רוצה להעיר שלא קיים מושג משרד מס שבח, אין משרד שעוסק במיוחד במס שבח, מס שבח מטופל בלשכת מיסוי מקרקעין, שאינה עוסקת בגבית היטל השבחה. תשובה ד- לא נכונה משרד האוצר לא מטפל בגבית היטלי השבחה התשובה ג -הנכונה היא כפי שפרטנו בהרחבה, את היטל ההשבחה ישלם החייב לועדה המקומית לתכנון ולבניה
28 Feb 2012
250
Share Video

3:37
*******www.nadlanews***.il/course.asp?CourseID=5 לצפיה בפתרון שאלת מבחן רשם המתווכים ליחצו: הצג עוד עורך דין פרידמן אבנר, מכללת נדלניוז,פותר את שאלות ,מבחן המתווכים, רשם המתווכים, עם תלמידי , קורס הכנה למבחן לקבלת רישיון תיווך, מכללת נדלניוז, המרכז ללימודי, תיווך נדלן, פתירת שאלות, מבחן רשם המתווכים, מתן תשובות ,מבחן רשם המתווכים, קבלת רישיון תיווך,באתר מכללת נדלניוז תמצאו מאגר של שאלות מבחן רשם המתווכים,כל השאלות וכל הפתרונות,כולל טיפים למבחן רשם המתווכים והסבר על ,קורס הכנה למבחן תיווך,של מכללת נדלניוז. מכללת נדלניוז קורס תיווך לימודי נדלן פתרון מבחן תיווך רשם המתווכים בית ספר לנדל"ן נדל"ן קורס נדל"ן רשמת המתווכים פתרון השאלה בשאלה יש צואה חוקית שבה לאה ז"ל מורישה לגדי דירה. שמשון רוצה לקנות את הדירה מגדי, המציג את עצמו כיורש של לאה, אך מתברר שגדי, זה שרוצה למכור את הדירה, אינו אותו גדי שמופיע בצוואה, כי אם אדם אחר. עפ"י התשובות המדברות על התחזות כבעל תעודה, קשר להונות, עברה פלילית או התחזות לאדם אחר, ברור לנו כי מדובר בחוק העונשין. תשובה א – לא נכונה סע' 443 לחוק העונשין מגדיר מהי התחזות כבעל תעודה. מכיוון שצוואה אינה נחשבת כתעודה, תשובה זו אינה נכונה תשובה ב- אינה נכונה קשר להונות מופיע בסעיף 440 לחוק העונשין, המגדיר קשר להונות זה כשאדם קושר קשר עם זולתו להשפיע במרמה או בהונאה על מחיר השוק של דבר הנמכר בפומבי, או להונות את הציבור או כל אדם, או לסחוט נכס מאדם. בשאלה מדובר על ההונאה של גדי שמציג את עצמו כיורש, ולא מצוין שקשר קשר עם אדם אחר. תשובה ג- לא נכונה עברה פלילית, הינה הפרה של כללים ושל חוקים העשויה להתבצע ע"י אדם אחד או רבים. כללי עברה שכזו מוגדרים בחוק העונשין. אין ספק שאדם שמתחזה לאדם אחר, עובר עברה פלילית, אך המשפט בתשובה ג' מופיע בשלילה, גדי לא ביצע עברה פלילית, ולכן התשובה שגויה- גדי ביצע עברה פלילית. תשובה ד- היא התשובה הנכונה עפ"י סע' 441 לחוק העונשין, התחזות כאדם אחר, המתייצג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו מאסר 3 שנים. התייצג כאדם הזכאי עפ"י צוואה או עפ"י דין לנכס פלוני, והוא עושה זאת כדי להשיג את הנכס או את החזקתו, דינו מאסר חמש שנים. במקרה זה, גדי התחזה כזכאי עפ"י הצוואה, כדי להשיג את הדירה שהורישה לאה ז"ל, ולכן תשובה ד היא התשובה הנכון.
28 Feb 2012
184
Share Video

6:55
לצפיה בפתרון שאלת מבחן רשם המתווכים ליחצו: הצג עורך דין פרידמן אבנר, מכללת נדלניוז,פותר את שאלות ,מבחן המתווכים, רשם המתווכים, , קורס הכנה למבחן לקבלת רישיון תיווך, מכללת נדלניוז, המרכז ללימודי תיווך נדלן, פתירת שאלות מבחן רשם המתווכים, מבחן רשם המתווכים, קבלת רישיון תיווך,באתר מכללת נדלניוז תמצאו מאגר של שאלות מבחן רשם המתווכים,כל השאלות וכל הפתרונות,כולל טיפים למבחן רשם המתווכים והסבר על ,קורס הכנה למבחן תיווך,של מכללת נדלניוז.. מכללת נדלניוז, קורס תיווך, לימודי נדלן, פתרון מבחן רשם המתווכים ,רשם המתווכים, בית ספר לנדל"ן, נדל"ן, קורס נדל"ן, קורסי נדלן.
13 Jul 2012
153
Share Video

6:55
*******www.nadlanews***.il לצפיה בפתרון שאלת מבחן רשם המתווכים ליחצו: הצג עורך דין פרידמן אבנר, מכללת נדלניוז,פותר את שאלות ,מבחן המתווכים, רשם המתווכים, , קורס הכנה למבחן לקבלת רישיון תיווך, מכללת נדלניוז, המרכז ללימודי תיווך נדלן, פתירת שאלות מבחן רשם המתווכים, מבחן רשם המתווכים, קבלת רישיון תיווך,באתר מכללת נדלניוז תמצאו מאגר של שאלות מבחן רשם המתווכים,כל השאלות וכל הפתרונות,כולל טיפים למבחן רשם המתווכים והסבר על ,קורס הכנה למבחן תיווך,של מכללת נדלניוז.. השאלה מתייחסת לעורכת דין, שמונתה ככונסת נכסים ע"י רשם ההוצל"פ, למכירת דירה. לאחר שהקונה רכש את הדירה הוא מגלה שקיימת רטיבות בדירה , שכונסת הנכסים לא עדכנה אותו על כך , ולכן הוא רוצה לתבוע אותה בגין אי גילוי הרטיבות תוך הסתמכות על סע' 4 לחוק הגנת הצרכן. נשאלת השאלה מה הקשר בין כונסת נכסים רוכש דירה מיד שנייה וחוק הגנת הצרכן, כי בדרך כלל מכירת דירה מיד שנייה איננה קשורה לחוק הגנת הצרכן, ועל כך נענה, חוק הגנת הצרכן חל על מכירה או שרות שנותן עוסק לצרכן. ונוסיף ,האם במקרה שלפנינו כונסת הנכסים נחשבת כעוסקת, והקונה כצרכן? התשובה היא כן ונסביר: סעיף 1 הגדרות קובע כי עוסק הינו מי שמוכר נכס או נותן שרות דרך עיסוק, במקרה שלפנינו עורכת הדין, כונסת הנכסים מוכרת ונותנת שרות. רוכש דירה זו דרך כונסת הנכסים, נחשב כצרכן עפ"י סעיף 1 הגדרות הקובע כי: צרכן הינו מי שקונה נכס, או מקבל שרות מעוסק במהלך עיסוקו (כמו כונסת הנכסים בשאלה זו) לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. ומשכך, במקרה זה, הקונה יכול לתבוע את כונסת הנכסים מכוח סעיף 4 לחוק הצרכן הקובע כי: עוסק חייב לגלות לצרכן כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, או כל פרט מהותי לגבי הנכס, שימו לב להמשך הסעיף הקובע : אולם תהיה זו הגנה לעוסק - כונסת הנכסים אם תוכיח כי הפגם, האיכות או התכונה או הפרט המהותי בנכס היו ידועים לצרכן - הקונה". ועם הידע המקיף הזה ניגש לפתרון השאלה: תשובה ב' לא נכונה לכונסת הנכסים אין הגנה עפ"י דין. ניתן לתבוע כונסת נכסים בתביעה אזרחית בביהמ"ש, במקרה שהתרשלה בתפקידה. תשובה ג'- לא נכונה הקונה לא זקוק לאישור רשם ההוצל"פ כדי לתבוע את כונסת הננכסים. תשובה ד' – לא נכונה כמובן שלכונסת הנכסים יש זכות להגן על עצמה במקרה של תביעה. תשובה א' היא הנכונה ביותר תשובה זו יוצאת מנקודת הנחה כי הכונסת לא ידעה על הרטיבות, וכי ציינה בהצעת מכירת הדירה כי אין לה ידיעה בנושא וכי לא תישא באחריות. ומשכך כבר בהצעת מכירת הדירה הכונסת הסירה מעצמה כל אחריות לפגמים בדירה, ומעבירה בעצם את האחריות על הקונה לבדיקת הדירה , ואם הקונה התרשל ולא בדק את הפגמים ,אין הוא יכול לבוא לכונסת בכל טענה. יש מקרים שכונס נכסים כלל לא מכיר את הדירה, אלא מסתמך על דו"ח שמאי. נדגיש כי בשמאות דירה, השמאי בודק רק את ערך הדירה, ולא נכנס לבדיקה מעמיקה. אם למשל קיימת נזילה בדירה ובעל הנכס דאג להסתיר את הרטיבות ע"י צבע או חיפוי כלשהו, אין זה מתפקידו של השמאי לבדוק פגמים נסתרים שכאלה. (שימו לב: בדיקת שמאי מקרקעין שונה מבדיקת רכב במכון לבדיקת מכוניות , שם על הבודק חלה אחריות על כל מכללי הרכב.) להרחבה בנושא כינוס נכסים, מומלץ ללמוד את חוק ההוצל"פ ותקנות ההוצל"פ כפי שמופיע בחומר למבחן . טיפ כפי שראינו כונס הנכסים כבר בהצעת המכירה, ובדרך שיגרה, מסיר מעליו כל אחריות לפגמים שיתגלו בדירה. כאן מדובר על רטיבות שניתן לטפל בה, יש מקרים שהפגמים הם מהותיים יותר, כמו חריגות בניה ,בניה ללא היתר וכיוצא בזה, במקרים כאלו, לא ניתן יהיה לקבל אישור מהרשות המקומית להעברת הנכס בלשכת רישום מקרקעין, עד אשר יוכשר השרץ, ולכן מומלץ לפני רכישת דירה יד שניה בכלל, ומכינוס נכסים בפרט, לערוך בדיקה יסודית וכוללת על מצב הנכס, והזכויות הנובעות ממנו.
14 Jul 2012
150
Share Video

5:20
*******www.nadlanews***.il לצפיה בפתרון שאלת מבחן רשם המתווכים ליחצו: הצג עורך דין פרידמן אבנר, מכללת נדלניוז,פותר את שאלות ,מבחן המתווכים, רשם המתווכים, , קורס הכנה למבחן לקבלת רישיון תיווך, מכללת נדלניוז, המרכז ללימודי תיווך נדלן, פתירת שאלות מבחן רשם המתווכים, מבחן רשם המתווכים, קבלת רישיון תיווך,באתר מכללת נדלניוז תמצאו מאגר של שאלות מבחן רשם המתווכים,כל השאלות וכל הפתרונות,כולל טיפים למבחן רשם המתווכים והסבר על ,קורס הכנה למבחן תיווך,של מכללת נדלניוז.. שאלה 2 מדובר על ראובן שחכר ממינהל מקרקעי ישראל קרקע אשר ניתן לבנות עליה בניה של 155 מ'. בשלב מאוחר יותר זכויות הבניה הוגדלו ל- 180 מ'. במקרה של הגדלת זכויות בניה בקרקע השייכת למינהל מקרקעי ישראל, צריך לשלם תשלום נוסף למינהל מקרקעי ישראל כדי לקבל אישור לבנות עפ"י הזכויות החדשות נשאלת השאלה, איזה תשלום יצטרך ראובן לשלם למינהל מקרקעי ישראל כדי לקבל אישור לבנות עפ"י התכנית החדשה? שאלה זו מתייחסת לעקרונות ומושגי יסוד המופיעים בחומר למבחן (מאפריל 2012) תשובה ב'- לא נכונה דמי הסכמה הם תשלום שנדרש לשלם למינהל מקרקעי ישראל במקרה של העברת זכויות חכירה ממוכר לקונה. תשובה ג' לא נכונה היטל השבחה הינו תשלום לרשות המקומית ולא קשור לתשלומים שמשולמים למינהל מקרקעי ישראל. תשובה ד' – לא נכונה כפי שאנחנו רואים בעקרונות ומושגי יסוד, דמי היוון זה חישוב הערך הכלכלי של התשלומים העתידיים למינהל מקרקעי ישראל, עבור תקופת החכירה או יתרתה בתשלום חד פעמי. כלומר, תשלום חד פעמי שמשולם מראש למינהל מקרקעי ישראל, על חשבון דמי החכירה לכל תקופת החכירה. יודגש כי דמי היוון פותרים מתשלום דמי הסכמה, אך אינם פותרים מדמי היתר כפי שיוסבר בתשובה הבאה. תשובה א היא הנכונה דמי היתר הינו תשלום שגובה מינהל מקרקעי ישראל כתנאי למתן הסכמתו למימוש זכויות בניה במקרקעין אשר לא הוענקו לחוכר בהסכם החכירה, או בגין שינוי יעוד הנכס, או בגין פיצול החלקה. טיפ במדינת ישראל 92% מהמקרקעין(דירות, מגרשים, מסחרי וכד') הם בבעלות מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י). אדם הרוכש דירה הבנויה על קרקע של מינהל מקרקעי ישראל, מעבר למחיר המגרש צריך לשלם דמי שכירות עבור השימוש בקרקע, וכפי שראינו על כל פעולה או שינוי במקרקעין חלים היטלים שונים שצריך לשלם כדי לקבל אישור של מינהל מקרקעי ישראל. סכום ההיטלים יכול להיות משמעותי, ולכן מומלץ טרם מכירה לבדוק בממ"י מראש את היקף התשלומים, כדי לא להיות מופעים לאחר שהעסקה בוצעה.
14 Jul 2012
161
Share Video

5:55
*******www.nadlanews***.il לצפיה בפתרון שאלת מבחן רשם המתווכים ליחצו: הצג עורך דין פרידמן אבנר, מכללת נדלניוז,פותר את שאלות ,מבחן המתווכים, רשם המתווכים, , קורס הכנה למבחן לקבלת רישיון תיווך, מכללת נדלניוז, המרכז ללימודי תיווך נדלן, פתירת שאלות מבחן רשם המתווכים, מבחן רשם המתווכים, קבלת רישיון תיווך,באתר מכללת נדלניוז תמצאו מאגר של שאלות מבחן רשם המתווכים,כל השאלות וכל הפתרונות,כולל טיפים למבחן רשם המתווכים והסבר על ,קורס הכנה למבחן תיווך,של מכללת נדלניוז.. בשאלה זו מדובר על שלומית שביקשה את שירותי התיווך של שני מתווכים לרכישת דירה. המתווך הראשון – יוסי הראה לה דירה והעיסקה לא יצאה לפועל , לאחר חודשיים היא רכשה את אותה דירה באמצעות המתווך יורם , והשאלה היא מי היה הגורם היעיל, ולמי מגיעים דמי תיווך. כמופיע בשאלה אין תשובה חד משמעית וברורה. לפנינו סוגיה משפטית שצריכה להתברר בבית משפט, ומשכך. הכל תלוי בהתרשמות השופט מי היה הגורם היעיל. כך שיתכן ששופט אחד יפסוק שהמתווך יוסי הוא הגורם היעיל. שופט שני יכול שיפסוק שהמתווך יורם הוא הגורם היעיל ושופט אחר יפסוק שהואיל ושלומית העסיקה את שני המתווכים הרי שניהם ביצעו את מבוקשה ושניהם היו הגורם היעיל. שימו לב שבשאלה לא מוזכר כי שלומית חתמה ליורם התווך השני .על טופס הזמנת שירות תיווך. ונעבור לפתרון השאלה תשובה א- לא נכונה האמירה שיוסי המתווך הראשון לא יהיה זכאי לדמי תיווך בכל מקרה, אינה נכונה. כפי שהסברתי בפתיח. תשובה ב- לא נכונה שהרי ברוב המקרים עיסקה ניסגרת במחיר נמוך יותר מהמחיר ההתחלתי, ובכל מקרהכפי שציינתי ביהמ"ש יצטרך לקבוע אם יוסי היה הגורם היעיל בעסקה. תשובה ד- לא נכונה בתיווך מקרקעין הנושא המרכזי לקבלת דמי תיווך, הינו היות המתווך הגורם היעיל בעסקה. יש מקרים שמתווך א' עשה את כל פעולות התיווך המשמעותיות, וברגע האחרון נכנס מתווך נוסף שסיים את העסקה. ביהמ"ש ידון ויקבע האם פעולותיו של מתווך א' היו הגורם היעיל בעסקה, והוא שיקבע האם במקרה שלנו יוסי המתווך היה הגורם היעיל, והאם הוא זכאי לדמי תיווך. ומשכך, הקביעה כי "אין מלאכה נקראת אלא על שם גומרה" לא תמיד נכונה בנושא התיווך. תשובה ג היא הכי נכונה מכל השאלות יוסי עשוי להיחשב כגורם יעיל. הדגש הוא על עשוי, ביהמ"ש הוא שיקבע אם יוסי היה הגורם היעיל בעסקה והאם הוא זכאי לדמי תיווך או שלא. טיפ לעבודת המתווך מתווך מקצוען צריך לשמור על קשר רציף עם הלקוח, ולתעד את הפעולות שהוא עושה, כמו בעלי מקצוע אחרים הנוהגים כך כחלק מנהלי העבודה המחייבים שלהם. תיעוד זה יעזור לעבודה השוטפת של המתווך ולשמירה על קשר עם הלקוח, וכן במקרה של מחלוקת, יעזור למתווך להוכיח את הפעולות שביצע, ואת היותו הגורם היעיל בעיסקה.
14 Jul 2012
162
Share Video