Results for: hashari Search Results
Family Filter:
1:36
اين آرزوي من است که در ايران مثل اکثر کشور هاي جهان اين حق به ما داده شود که آزادانه با همجنس خودمان ازدواج کنيم و لذت ببريم
8 Apr 2009
3268
Share Video

0:39
«لی بولينجر» رئيس دانشگاه کلمبيا رئيس جمهوری ايران را به چالش گرفت و از وی خواست درباره سئوالات مربوط به برنامه اتمی ايران و همچنين سرکوب روشنفکران، همجنس گرايان و سايرين در ايران توضيح دهد. آقای احمدی نژاد گفت در کشور وی همجنس گرا وجود ندارد. اين گفته وی خنده حضار را به دنبال آورد. رئيس جمهوری ايران همچنين گفت که آقای بولينجر با سخنان خود او و حضار را مورد اهانت قرار داده است. همجنس گرايان ÖÔv DF ×éÆ ÖCßÂC, Ðì×D¾, ÚDOvÞk ÖDØN qC, éÆ ÙÜÇì× ÖÔµC ÚCpèN ÝÆDv íËÏv êlè× Ý Þ ÙÜÇì× êoCrËvDKv lÛl×A ÀÏOi× êDèÛDOvoDØìN éF ælÜF qC íñßWÎk Þ Úlëk êCpF Öl¡Û Ùç ÖkA PëDèÛ ok Þ ( ælì¡Æ ÓDF Co DØz ÍßJ ) ælÜF éÆ ÙÜÇì× ÖÔµC PëDèÛ ok Co ælÜF ÚlF ` kßh ÚlF Þ ÝN êD×pÊ DF éÆ Ùç íÛDëDÂA qC. ( ælÜÛCßh ) éF lvo éZ ÚCrëqµ Ýë C éVÞ ÚkCk xJ êDWF, ÙëDØÜì× êoCrËvDKv lÜëDØÜì× Þ ækßØÛ ÖpÊ ÙzDF ÚD¡ëC P×lh ok ÖkßVÞ êD×pÊ DF Öp±Dd ælÜF ( ÀìRÆ êlè× ) íÛßÆ êlè× éF ½Þp·× íËÏv êlè× pÇ¡N DF 09121090123 ælÜF DF ÚDëDÂA kCkoCp lõ Þ íñßWÎk êCpF uDØN Ý¿ÏN koCk DØz ÐGÜv éF íËOwF PØì TELEFON = 09121090123 09121090123
14 Apr 2009
5453
Share Video