အႏိႈင္းမရွိတဲ့ ဘုရားျမတ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ပဲ The Rock of Ages, Myanmar

357 views

Uploaded on October 11, 2009 by theROA09

အႏိႈင္းမရွိတဲ့ ဘုရားျမတ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ပဲ
The Rock of Ages
Myanmar Praise Songs
Compose by -Myo Min Hla
Sang by - ROA

Tags:
Myanmar, Praise, Songs, Music & Dance
Comments on အႏိႈင္းမရွိတဲ့ ဘုရားျမတ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ပဲ The Rock of Ages, Myanmar

RECOMMENDED CHANNELS