Swami Vivekananda Vandana

By: apadhee

644 views

Uploaded on December 21, 2008 by apadhee Powered by YouTube

swami vivekananda needs no description..........
this is one of his "vandana" in sanskrit ,lyrics as follows.....

"murta maheswara mujwala bhaskara mista mamara nara bandyam

bande beda tanu murchita garhita kanchana kamini bandyam"

"koti bhanu kara dipta singhamaho kati tata kaupini bantam

abhi rabhi hunkura nadita ding mukha prachanda tandava nurtyam"

"bhukti mukti krupa katakhya prekhyana maghadala bidalana dakhyam

bala chandra dhara mindu bandya mahi naumi guru vivekanandam"

Tags:
Apadhee, Belur, Bhakti, Chicago, Dharma, Guru, Hinduism, India, Maheswara, Math, Mission, Murta, Paramahamsa, Raja Yoga, Ramakrishna, Sambalpur, Sanskrit, Sloka, Speech, Spiritualism, Swami, Vivekananda, People & Stories
Comments on Swami Vivekananda Vandana

RECOMMENDED CHANNELS