Results for: бе Search Results
Family Filter:
8:45
Живот ли бе да го опишеш
28 Aug 2008
4198
Share Video

3:18
"Как името ти бе..." - Стихове:Валентин Желязков
6 Aug 2010
270
Share Video

3:26
Софи Маринова и Устата - Любов ли бе ?
8 Apr 2010
10247
Share Video

3:54
за соси с много любов от роднините дано се да си жива и здрава и да ни радваш за много години напред
5 Jan 2011
316
Share Video

4:38
Веднъж нещо се случи с мен. Това бе най-сладкото нещо на свеа. Бе фантазия,сбъдната мечта. Това бе денят в който те срещнах.
18 Dec 2010
497
Share Video

3:58
Я БЕЖАЛ К ТЕБЕ НАВСТРЕЧУ- МИХАИЛ КАРМАШ
18 Apr 2018
62
Share Video

6:44
рецепт на канале ютуб: Елена Григорьева. Еда.
9 Jun 2020
11
Share Video

1:02
Иво най лудия си бе xaxaxa
6 Aug 2008
206
Share Video

3:48
Ма­те­ри­аль­ный мир, на­зы­ва­е­мый «внеш­ним» и ка­жу­щий­ся нам ре­аль­ным, фор­ми­ру­ет­ся в на­шем моз­ге. Воз­ни­ка­ет глав­ный во­п­рос: ес­ли все ма­те­ри­аль­ные су­ще­ст­ва яв­ля­ют­ся про­стым вос­при­яти­ем, то что же пред­ста­в­ля­ет со­бой наш мозг? Наш мозг так же, как и на­ши ру­ки, но­ги и все ос­таль­ное яв­ля­ет­ся со­став­ной ча­стью ма­те­ри­аль­но­го ми­ра, то долж­но быть и он ни­что иное, как вос­при­ятие. При ана­ли­зе моз­га мож­но по­нять, что он со­сто­ит из тех же мо­ле­кул про­те­и­на и жи­ра, ко­то­рые име­ют­ся и в дру­гих ор­га­нах жи­вых су­ществ. То есть в ку­соч­ке пло­ти, на­зы­ва­е­мой моз­гом, нет ни­че­го, что спо­соб­но ком­мен­ти­ро­вать ви­ди­мые изо­бра­же­ния, со­з­да­вать ра­зум и че­ло­ве­че­ское «я». Все эти ис­ти­ны на­тал­ки­ва­ют нас на очень важ­ный во­п­рос: по­сколь­ку ма­те­ри­аль­ный мир со­сто­ит из ощу­ще­ний, вос­при­ни­ма­е­мых ду­шой, ка­ков же то­г­да ис­точ­ник вос­при­ятия? От­ве­чая на этот во­п­рос, нуж­но об­ра­тить вни­ма­ние на сле­ду­ю­щее: ма­те­рия не су­ще­ст­ву­ет не­за­ви­си­мо, са­ма по се­бе. То есть, это вос­при­ятие долж­но со­з­да­вать­ся дру­гой си­лой, к то­му же по­сто­ян­но.
29 Oct 2008
710
Share Video

3:14
Ти да си до мен-това бе моята мечта!Ти да върнеш в сърцето радостта!Теб-само теб желаех,тебе исках аз,и ето,че до мен си в този час!Ти-слънце мое и усмивка една,думите не стигат да опиша любовта!
1 Nov 2008
2473
Share Video

5:12
с друг съм и знаеш ли щастлива съм.Не вярвах,че някога ще го кажа,че може някога да се случи,че отново ще обичам и теб ще забравя,но ето,че стана.Желая ти щастие с нея,не ми казвай сега,че си сгрешил.Дълго време аз исках да съм с тебе,но ти така пожела-всеки по своя път да поеме,защото намерил бе нея-уж беше тя любовта.Сега осъзна,че аз ти липсвам,че тя не може да е мен,да ме замести,че вместо да ме забравиш ти всяка нощ макар и с нея мислиш за мен....но вече е късно,твърде късно за това...аз намерих него-той върна усмивката на лицето ми-изтри сълзите ми,плати твоите грешки,той откупи вината ти...сега аз отново съм щастлива,по-щастлива от преди.Вярваш или не вярваш-всичко между нас минало е разбери!!!
1 Nov 2008
1687
Share Video

5:48
В сущности, ученые, отстаивающие дарвиновскую теорию, опи­ра­ясь на некие «мифические» на­уч­ные объяс­не­ния, внушают массовому сознанию лишь свои лич­ные пре­ду­бе­ж­де­ния и взгляды. Пре­крас­но осознавая то, что слу­чай­но­сти не мо­гут по­ро­дить ни­че­го, кро­ме бес­по­ряд­ка и смя­те­ния, они про­дол­жа­ют ут­вер­ждать, что совершенная гармония, замысел и ди­зайн, существующие во всей Вселенной и при­су­щие все­му жи­во­му и неживому, про­изош­ли по воле случая.
28 Jan 2009
1528
Share Video

0:15
*******www.pirgos-shooting****/ На 06.12.2008г. по случай Никулден - празника на гр. Бургас, се проведе традиционният турнир по спортна стрелба в дисциплината "Скийт". Денят беше наистина много вълнуващ, изпълнен с приятни емоции и изненади за всички. В състезанието взеха участие общо 23 състезатели представляващи отборите на Поморие, Айтос, Малко Търново, Бургас и КЛС "Пиргос", индивидуални състезатели от Варна, Ямбол и Раднево, а също така имаше младежи и ветерани. В отборното класиране изненадващо вдигнаха купата "прасарите" от "СОКОЛ-2001" - Малко Търново, на второ място се класира отборът на СЛР-Лебед Бургас, а бронзовите отличия бяха за КЛС-Пиргос Бургас. В индивидуалното класиране със златен медал се окичи Диян Ганев от СЛР Лебед, втори бе Драгомир Балахуров, а на трето място се нареди Николай Шалдъров.
18 Jan 2009
885
Share Video

3:05
веднъж,нещо се случи с мен.Това бе най-сладкото нещо на света.Бе фантазия,сбъдната мечта.Това бе денят в който те срещнах.
11 Feb 2010
647
Share Video

4:25
Нима е сън животът-суета?И що видях?Сарцето ми злощастно,пожар го сякаш бе упостошил.Душата ми от гледката смутена,неизразима мъка съкруши и моето сърце тогаз простена от болката,която Ти,ми причини...
16 Feb 2010
926
Share Video

4:10
Ти можеше да летиш. Аз не умеех.От полети, всъщност, бе твоят живот,а аз от земята по теб поглед реех и крачех вторачен в небесния свод.Отправях се към хоризонта, където със сигурност щяхме да се съберем,че той, хоризонтът, е бряг на небето... със сигурност... май...Само че не..Все още не мога брега да достигна.Все още вървя с изранени крака.В небето при теб не можах да се вдигна,а ти, не пожела да слезеш при мен..
19 Feb 2010
468
Share Video