Results for: egitim Search Results
Family Filter:
9:57
Honda motosiklet egitim merkezi Guvenli Surus 2 - Gun 1 - 2
21 Mar 2008
1338
Share Video

9:59
Honda motosiklet egitim merkezi Guvenli Surus 2 - Gun 1 - 4
21 Mar 2008
1199
Share Video

9:58
Honda motosiklet egitim merkezi Guvenli Surus 2 - Gun 1 - 5
21 Mar 2008
640
Share Video

9:50
Honda motosiklet egitim merkezi Guvenli Surus 2 - Gun 2 - 3
21 Mar 2008
721
Share Video

9:56
Honda motosiklet egitim merkezi Guvenli Surus 2 - Gun 1 - 1
21 Mar 2008
438
Share Video

Hakk?m?zda Kendimize dair söyleyecek ilk ?ey; e?itim emekçilerinin yeni, özgün bir solu?u olma hedefini ta??d???m?z olacakt?r. Daha önce denenmemi? kocaman bir ad?m atmakla yeni ve de gencecik. Bugüne kadar yan yana gelemeyen e?itimcilerin ortak mücadele potas?nda birle?me perspektifimizle de özgün. ?ster kadrolu, sözle?meli, ücretli ya da vekil ö?retmen olal?m, isterse de bir dershane de ya da herhangi bir özel okulda ömür törpüleyelim, bir ve tek bir s?n?f?n parças? oldu?umuz gerçe?inin fark?na varmam?z uzun sürmedi. Ayn? i?i yaparken farkl? adland?r?lman?n ne anlama geldi?ini, örgütlenemeyelim diye paramparça edildi?imiz gerçe?ini ö?renmek de. ??ler hiç de bilindi?i gibi de?ildi. Ö?rencilerimize; “e?itim paras?zd?r ve herkese e?ittir” diyerek kendi yalanlar?m?za inand?k uzun süre. Ücretlerimizin yetersizli?inin sebebi devletin fakir olmas?ndan kaynaklanm?yordu ya da i?siz kal???m?z?n nedeni ö?retmen ihtiyac? olmamas?ndan de?ildi. ?nsanca bir ya?am süremiyor olmam?z ise ne suçumuz ne de kaderimizdi. Film karelerine yans?yan “diplomal? h?yarc?” ya gülerken diplomal? i?sizlerle dolmu?tu dört bir yan?m?z. Kand?r?lm??t?k ! Bal gibi de i?sizdik ya da üç be? kuru?a ücretli kölelik dü?mü?tü pay?m?za. Ne hayaller erteledik, ne dü?leri ç?kard?k hayat?m?zdan hiç gerçekle?memek üzere. Kimimiz evlenmeyi, kimimiz de art?k babam?zdan harçl?k almayaca??m?z günleri erteledi. Baz?lar?m?z “i?” buldu da ne oldu? Yol paras?na gitti ald???m?z ücretin ço?u ya da sadece ö?le yemeklerimizi kar??lamaya yetti. Bu da yetmedi, kadrolu olanlar?m?z sözle?meli olanlara, sözle?meli olanlar?m?z da ücretli ve vekil olanlar?m?za yabanc?la?m??t?. Ö?retmen odalar?nda birbirinin ismini bilmeyen yabanc?lara dönecek kadar hem de. Sosyal payla??m?n ölçüsü ya da “iyi ö?retmen” olmak s?navlarda al?nan puanlara endekslenmi?ti neredeyse. Paramparça olmu?tuk ! Biz bir s?n?f?n parças?y?z. Ve büyük bir onurla söylüyoruz ki o s?n?f i?çi s?n?f?d?r. Üretim ili?kileri her de?i?ti?inde biz de o de?i?imi h?zl? bir ?ekilde hissettik. Devletin e?itim ve sa?l?k alan?ndan tasfiyesi ile güvencesiz, da??n?k ve heterojen bir zeminde kalakald?k. Bir bölümümüz özel sektörde, dershanelerde, kurslarda, özel okullarda çal???rken bir bölümümüz de tasfiyesinde vites artt?r?lan devlet okullar?nda, sözle?meli, ücretli, vekil ö?retmen olarak çal??maya ba?lad?k. En güvenceli konumda olan kadrolular?m?z bile bu ayr?cal???n? kaybetme noktas?nda. Hemen ko?up yan?m?zdakine, biti?ik s?n?ftaki arkada??m?za seslenmek ve “haberin var m??“ demekten kendimizi al?koyamad?k bu yüzden. Ne kadar çok oldu?umuzu ama birbirimizin fark?nda olmad???m?z? gördük daha sonra. ?zmir’den Bingöl’e, Gümü?hane’den Mersin’e sesler yükseldi hemen. Birço?umuzun dü?ündü?ü ama payla?amad???n?n payla??lmas?n?n ne kadar kolay oldu?unu ö?rendik zaman içinde. Rahats?zd?k, bunlar? hak etmiyorduk ve de de?i?tirebilmeliydik, örgütlenmeliydik! E?itim Emekçileri Derne?imiz ya?amlar?m?zdaki gri tonlar? de?i?tirmek için ç?kt? yola. Belirsizlikleri hayat?m?zdan ç?karmak, ya?am?n k?y?s?nda olmak yerine ona müdahale etmek, ertelenmi? hayatlardan s?yr?labilmek için tüm ara renklere sava? açt?: Ücretli kölelik zincirlerini parçalamak için… S?n?f mücadelesinin çiçe?i burnunda bir çal??mas?y?z. Eme?in saflar?nda ve ne yapmas? gerekti?ini bilen bir örgütlülü?üz. Ç?kar?m?z, kölece ya?amaya ve çal??maya kar?? insanca ya?am mücadelesi verenlerin yan?ndad?r, i?çi s?n?f?n?n yan?ndad?r. Çünkü bugün biz hiç olmad??? kadar o s?n?f?n bir parças?y?z. Yol ald?kça ad?mlar?m?z h?zlan?yor; ad?mlar?m?z h?zland?kça da yaln?z olmad???m?z?, çok ve güçlü oldu?umuzu görüyoruz. Bu güvenle yolumuza devam ediyoruz ve biliyoruz ki yeni soluklarla gelece?in ebemku?a?? renkleriyle yepyeni bir dünyan?n tohumlar? ellerimizde ye?erecek…
9:55
Honda motosiklet egitim merkezi Guvenli Surus 2 - Gun 2 - 4
21 Mar 2008
674
Share Video

9:48
Honda motosiklet egitim merkezi Guvenli Surus 2 - Gun 2 - 5
21 Mar 2008
469
Share Video

1:34
Honda motosiklet egitim merkezi Guvenli Surus 2 - Gun 2 - 6
21 Mar 2008
512
Share Video

9:03
Honda motosiklet egitim merkezi Guvenli Surus 2 - Gun 2 - 2
21 Mar 2008
422
Share Video

9:55
Honda motosiklet egitim merkezi Guvenli Surus 2 - Gun 2 - 1
21 Mar 2008
514
Share Video

8:21
Honda motosiklet egitim merkezi Guvenli Surus 2 - Gun 2 - 7
21 Mar 2008
548
Share Video

9:28
Honda motosiklet egitim merkezi Guvenli Surus 2 - Gun 1 - 7
21 Mar 2008
565
Share Video