Results for: pazar Search Results
Family Filter:
1:53
Klar Organik - %100 Ekolojik Pazar - Haberturk Röportaj
8 May 2008
317
Share Video

0:20
Yeni Dalyan Yolu pazar yeri olarak kapatılınca yaşanan kepazelik ! Turistik Çeşme !!! Made by Faik Tütüncüoğlu . Çeşme'de Pazar yeri için ana caddeyi kapatırsanız olacağı budur. Arka sokakta 10 metreyi 1 saatte katedersiniz. Konu ile her türlü haber NASILSA internette - hatta gazete arşivlerinde bile- koybolmuş? İlginç değil mi? Şunu bulabildim; Selim Türsen Çeşitleme egemil­li­yet****.tr (Mayıs 2008) Susuz yaz - Çeşme’de ana caddede pazar Ma­yıs ayı Ege’de ya­zın baş­lan­gı­cı­dır. Sı­cak­lar­la bir­lik­te okul­lar­da ta­til ha­va­sı baş­lar. 19 Ma­yıs pro­va­la­rı, 19 Ma­yıs Bay­ra­mı der­ken öğ­ren­ci­ler iyi­ce yaz ta­ti­li ha­va­sı­na gir­di bi­le. Bi­zim öğ­ren­ci­li­ği­miz­de de öy­ley­di, şim­di de öy­le gö­rü­nü­yor. Bu yıl 19 Ma­yıs Bay­ra­mı ta­ti­li­nin haf­ta so­nuyla bir­lik­te öğ­ren­ci­ler için dört gü­ne ka­dar uza­ma­sı bü­tün sa­hil kent­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi İz­mir ve çev­re­sin­de de yer­li tu­riz­me er­ken ha­re­ket ge­tir­di. Fır­sat bu fır­sat de­yip İs­tan­bul’dan ge­len mi­sa­fir­le­rim­le bir­lik­te ge­çen haf­ta so­nu Çeş­me’ye git­tim. Ama gör­dük­le­ri­me ina­na­ma­dım. Çeş­me şe­hir mer­ke­ziyle böl­ge­nin ba­lık lo­kan­ta­la­rıy­la ün­lü, bin­ler­ce yaz­lık­çı­nın gü­zer­ga­hı üze­rin­de bu­lu­nan Dal­yan­köy ara­sın­da­ki ana cad­de üze­rin­de pa­zar ku­rul­muş­tu. Tez­gah­la­rıy­la, şem­si­le­riy­le do­ma­tes, bi­ber, pat­lı­can­la­rıy­la ana cad­de üze­ri­ne ku­ru­lan pa­zar ye­ri ade­ta bir ko­me­di film gi­biy­di. Ana yol­dan gi­de­me­yen araç­lar yan yol­la­ra gir­dik­ten son­ra so­kak ara­la­rın­da kay­bo­lu­yor, son­ra bü­yük ço­ğun­lu­ğu bul­duk­la­rı ilk ara­dan ana yo­la çık­ma­ya ça­lı­şır­ken ken­di­le­ri­ni pa­zar ye­ri­nin or­ta­sın­da bu­lu­yor, da­ha son­ra tez­gah­la­rın, bran­da di­rek­le­ri­nin ara­sın­dan yol aç­ma­ya ça­lı­şı­yor fa­lan. Ya­ni, Fel­li­ni’nin İtal­yan­lar­la dal­ga­sı­nı geç­ti­ği film sah­ne­le­ri­ni arat­ma­yan gö­rün­tü­ler var­dı Çeş­me’de. Pa­zar­cı­lar­la ko­nuş­tum. Dört haf­ta­dan bi­ri ana yol üze­rin­de tez­gah­la­rı­nı ku­ru­yor­lar­mış. Da­ha ön­ce so­kak ara­la­rın­da ku­ru­lan pa­zar ye­rin­de­ki ev ve iş­ye­ri sa­hip­le­ri­nin şi­ka­ye­ti üze­ri­ne ana­yo­la ta­şı­mış be­le­di­ye. Şim­di de ana­yol üze­rin­de­ki otel sa­hip­le­ri şi­ka­yet­çi imiş. * * * Çeş­me, Tür­ki­ye’nin en po­pü­ler sa­hil yer­le­rin­den bi­ri­si. Şöy­le bir dü­şü­nün­ce al­dı­ğı em­lak ver­gi­le­ri bi­le be­le­di­ye­nin ha­tı­rı sa­yı­lır bir ge­li­re sa­hip ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni gös­te­ri­yor. Ama Tür­ki­ye’nin bu gü­zi­de il­çe­sin­de yıl­lar­dır bir pa­zar ye­ri bi­le ya­pı­la­ma­mış, so­kak ara­la­rın­da ku­ru­lan pa­zar­lar so­nun­da ana yo­la ka­dar taş­mış. Her­hal­de Çeş­me Be­le­di­ye­si yaz se­zo­nu tam ola­rak baş­la­yın­ca­ya ka­dar bu so­ru­na bir çö­züm ge­ti­rir. Yok­sa yaz­lık­çı­la­ra ya­pı­lan kay­dı­nı­zı Çeş­me’ye ge­ti­rip bu­ra­da oy kul­la­nın çağ­rı­la­rı­nı du­yan ol­maz. *******www.milliyet****.tr/Default.aspx?aType=YazarDetay&ArticleID=757817&AuthorID=155
1 Aug 2008
1629
Share Video

2:26
GP2 Belçika Pazar
24 Jan 2009
501
Share Video

0:32
çan kapalı pazar yeri
24 Feb 2009
1067
Share Video

3:15
Botev Novi pazar
6 Mar 2009
1545
Share Video

4:41
www.rizegazete**** RİZE HABER BTP PAZAR HABER
15 Mar 2009
665
Share Video

3:29
19 NİSAN PAZAR ŞEFFAF ODA-HASRET
6 May 2009
667
Share Video

6:30
Grup Vitreus - Pazar sabahı esti işte.
12 Dec 2009
282
Share Video

1:12
RİZE GAZETE.COM, MELTEM TV PAZAR, ATMACA ŞAHİNİ
12 Jan 2010
1196
Share Video

4:00
www.rizegazete****, SELÇUK YÜKSEK, GRUP ROCKANİ, HAYDAR BAŞ GİTARLI ROCK BESTE, ARDEŞEN PAZAR FINDIKLI HEMŞİN ÇAMLIHEMŞİN
12 Jan 2010
1534
Share Video

2:55
Lastik motorlu serbest uçuş 21-Şubat-2010 Pazar Darüşşafaka salon Yarışı (kutu gövde)
24 Feb 2010
333
Share Video

1:33
GÜMBET PAZAR YERİ YENİLENİYOR
17 Mar 2010
345
Share Video

4:35
Melis Bilen söz ve müziği kendisine ait olan Pazar Sabahı adlı parçasını Bugün TV'de Ceren Bektaş'ın programında seslendiriyor.
6 Dec 2010
250
Share Video

0:49
saadet isil aksoy gogus dekolte pazar surprizi show tv magazin
6 Apr 2011
5003
Share Video

4:09
Melis Bilen sozu ve muzigi kendisine ait olan Pazar Sabahi adli parcasini TRT Arapca Tv’de canli olarak soyluyor. Melis Bilen is singing her song Pazar Sabahi whose music and lyrics belong to herself in TRT Arabic channel. Melis Bilen singt ihr Lied Pazar Sabahi dessen Texte und Musik gehören zu ihr, in TRT Arabisch-Kanal.
7 Apr 2012
252
Share Video

3:57
FarmexBot Pazar Tarama
14 Nov 2019
5
Share Video